Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Григорова, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Григорова, М., 1996. За някои правни термини. Българска реч, 2(1), pp.15–17.
За закон, законов и законен.
За правописа на наречията, образувани от прибавяването на предлог към други части на речта.
Subscribe to Syndicate