Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Григорова, Мария  [Clear All Filters]
1996
Григорова, М., 1996. За някои правни термини. Българска реч, 2(1), pp.15–17.
За закон, законов и законен.
За правописа на наречията, образувани от прибавяването на предлог към други части на речта.
Subscribe to Syndicate