Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Първев, Христо  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Първев, Х., 1995. И малко история. Българска реч, 1(1), pp.29–32.
Първев, Х., 1996. Една българска нова граматика. Българска реч, 2(1), pp.42–43.
Отзив за: Петър Пашов. Практическа българска граматика. София, Народна просвета, 1989, 373 с.; второ допълнено издание 1994, 423 с.
Райчо Русков представя „Незаглъхнали извори“. Издание на SM, 1996, 308 с.
Първев, Х., 1997. Надежди и безнадеждия за 24 май. Българска реч, 2(1–2), pp.11–15.
Първев, Х., 1995. Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), pp.124–128.
Първев, Х., 1995. Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), pp.124–128.
Първев, Х., 1978. Симпозиум по въпроси на българистиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.91–92.
Subscribe to Syndicate