Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Руменчев, Величко  [Clear All Filters]
2006
Anon., 2006. Невербалната комуникация в публичната реч и деловото общуване, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
1994
Anon., 1994. Реторически класификации, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Subscribe to Syndicate