Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Константинова, Даниела Б.  [Clear All Filters]
2011
Anon., 2011. Иронията като начин за възприемане на света : Върху материал от българската и словашката фразеология, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.
Subscribe to Syndicate