Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 20 results:
Filters: Author is Бояджиев, Тодор  [Clear All Filters]
2013
Anon., 2013. Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска реч, 19(2), pp.5–14.
1994
Бояджиев, Т., 1994. Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), pp.117–118.
1990
Бояджиев, Т. & Колева, К., 1990. Международни славистични конференции в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), pp.109–111.
1982
Бояджиев, Т. & Младенов, М.Сл., 1982. Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), pp.184–189.
1981
Бояджиев, Т., 1981. Пограничните български говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.223–227.
Subscribe to Syndicate