Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 20 results:
Filters: Author is Бояджиев, Тодор  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бояджиев, Т., 1997. Прилагателни имена с наставка –ет?. Българска реч, 3(1–2), pp.23–24.
Бояджиев, Т., 1999. Професор д-р Стойко Стойков (1912-1969). Българска реч, 5(2–3), pp.7–8.
Бояджиев, Т., 1981. Пограничните български говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.223–227.
Бояджиев, Т. & Младенов, М.Сл., 1982. Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), pp.184–189.
Бояджиев, Т., 1994. Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), pp.117–118.
Бояджиев, Т. & Колева, К., 1990. Международни славистични конференции в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), pp.109–111.
Anon., 2002. Българска лексикология, София: Анубис.
Anon., 2013. Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска реч, 19(2), pp.5–14.
Subscribe to Syndicate