Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Биолчев, Боян  [Clear All Filters]
2003
Anon., 2003. Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език. In Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 277 – 293.
Subscribe to Syndicate