Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Герджиков, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Герджиков, Г., 2000. Категорията време като хиперкатегория. Български език и литература, 1, pp.3-16. Available at: http://liternet.bg/publish/ggerdzhikov/hyper.htm [Accessed 25.08.2015AD].
Герджиков, Г., 1982. Тъй нареченото преизказване и въпросът за модалните категории, които глаголът може да притежава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), pp.21–38.
Герджиков, Г., 1983. Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.46–55.
Герджиков, Г., 1990. Развоят на индоевропейските езици към аналитизъм и някои всеобщи типологични зависимости. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.151–157.
Subscribe to Syndicate