Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Казанджиев, Спиридон  [Clear All Filters]
1995
Казанджиев, С., 1995. Военна психология. Психология на боеца 2nd ed., София: Министерство на отбраната.
Встъп. студия, науч. ред. Илия Петров Пеев.1. изд. 1943 във Воен. библ. ; кн. 118. - Офс. изд. - 500 тир. Съдържа: Библиогр. с. 453-456
Subscribe to Syndicate