Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ганева, Гергана  [Clear All Filters]
Book Chapter
Ганева, Г., 2005. За граматическия статус и модалната принадлежност на презумптивните глаголни форми в съвременния български език. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 568-576.
Subscribe to Syndicate