Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Иванова-Константинова, Климентина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Иванова-Константинова, К., 1971. Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. In П. Динеков, ed. Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му. БАН, pp. 341–365.
Subscribe to Syndicate