Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Боню Ангелов  [Clear All Filters]
1978
Ангелов, Б., 1978. Климент Охридски – автор на общи служби. In Из старата българска, руска и сръбска литература. София: БАН.
1967
Ангелов, Б., 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. In Из старата българска, руска и сръбска литература. pp. 24–35.
1958
Ангелов, Б., 1958. Сказание за дванадесетте съня на цар Шахаиши. In Из старата българска, руска и сръбска литература. София: БАН, pp. 145–151.
Subscribe to Syndicate