Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Герджикова, Виолета  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Илиев, Д., 2014. Еманципираният дскурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура. In В. Герджикова, ed. Studia Classica Serdicensia. Литература, култура, действителност. Сборник с докладиот юбилейната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010 г., София. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 127-135.
Subscribe to Syndicate