Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Елка Мирчева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Мирчева, Е., 2000. Раля Цейтлин на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.97–103.
Мирчева, Е., 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. In Р. Русинов, ed. Лингвистични студии. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 71–80.
Subscribe to Syndicate