Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Грудкова, Велислава  [Clear All Filters]
1993
Милева, Р. & Грудкова, В., 1993. Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), pp.119–120.
Subscribe to Syndicate