Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Кутева, Таня  [Clear All Filters]
1984
Кутева, Т., 1984. Дискусия около кръглата маса за категорията определеност/неопределеност при езикови контакти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(6), p.97.
Subscribe to Syndicate