Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Димова, Екатерина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Димова, Е., 1978. Теоретична конференция Преводът в служба на науката и техническия прогрес. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.83–84.
Subscribe to Syndicate