Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Михайлова, Димитрина Ал.  [Clear All Filters]
2002
Анастасов, В. et al., 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
1988
Михайлова, Д.Ал., 1988. Йордан Заимов (1921–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), pp.117–118.
Subscribe to Syndicate