Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Стойкова, Ана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Стойкова, А., 2008. Агиографията през IX-XI век. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 130–142.
З
Стойкова, А., 1997. За Лиляна Грашева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.113–119.
К
Стойкова, А. & Попов, Г., 1995. Кнежа, Ищван. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 351–352.
Стойкова, А., 1997. Кой седи на коня зад свети Георги?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(2), pp.23–34.
Стойкова, А., 2008. Константин Преславски. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 240–245.
Subscribe to Syndicate