Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Плачкова, Татяна  [Clear All Filters]
2006
Плачкова, Т., 2006. Кирило-Методиевски четения 2006 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХХ, pp.116–118.
Anon., 2006. Опит за класификация на употребите на перфекта в българския език от гледна точка на теорията за морфологичните опозиции. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 394-404.
Subscribe to Syndicate