Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Павлов, Иван  [Clear All Filters]
1992
Павлов, И., 1992. Куйо Марков Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16, pp.3–5.
1980
Павлов, И., 1980. Седемнайсети софийски летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.82–83.
Павлов, И., 1980. Чешки доказателства за името Страхота. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(1), pp.68–72.
1979
Павлов, И., 1979. Шестнадесети софийски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.114–115.
Subscribe to Syndicate