Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Костова, Красимира  [Clear All Filters]
Journal Article
Костова, К., 1993. Екатерина Дограмаджиева на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.127–130.
Костова, К., 1991. Митологически образи и демитологизация на образите. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(4), pp.92–103.
Костова, К., 1985. Ритмични структури в Кирило-Методиевите преводи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(4), pp.79–90.
Subscribe to Syndicate