Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 12 results:
Filters: Author is Кенанов, Димитър  [Clear All Filters]
Journal Article
Кенанов, Д., 1988. В памет на Татяна Николаевна Копреева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, pp.124–125.
Кенанов, Д., 1991. Молитви на Симеон Метафраст в старобългарски превод. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), pp.59–71.
Кенанов, Д., 1978. Патриарх Евтимий и агиографският цикъл за Иван Рилски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2(1), pp.74–88.
Subscribe to Syndicate