Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Златанова, Румяна  [Clear All Filters]
Journal Article
Златанова, Р., 1984. За фонологичната система в старобългарски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(2), pp.14–28.
Златанова, Р., 1979. Първи международен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.112–114.
Златанова, Р., 1981. Творчески юбилей на Линда Садник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, pp.120–123.
Subscribe to Syndicate