Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Ждраков, Зарко  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ж
Ждраков, З., 2008. За подписите на боянския майстор Димитър. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(1), pp.47–68.
Ждраков, З., 2005. За трите златни пръстена с монограми на кан Кубрат. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(4), pp.84–94.
Ждраков, З., 1998. За една чудотворна икона в Търновград от ХІV век. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(1), pp.96–104.
Subscribe to Syndicate