Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 21 results:
Filters: Author is Дограмаджиева, Екатерина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Дограмаджиева, Е., 2001. In memoriam – Раля Михайловна Цейтлин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25, pp.3–4.
Дограмаджиева, Е., 1999. Нови данни за апракосите от мирославовски тип. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(1), pp.3–13.
Дограмаджиева, Е., 1999. Подвижните дни в неподвижния календар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(3), pp.31–48.
Дограмаджиева, Е., 1993. Ролята на л. 165 в състава на Савина книга. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(4), pp.16–21.
Дограмаджиева, Е., 1991. За предисторията на Савина книга. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), pp.25–34.
Дограмаджиева, Е., 1991. Неточности и описки в календаре Саввиной книги. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), pp.36–40.
Дограмаджиева, Е., 1988. Проблемы понятия „древнеболгарские памятники“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(4), pp.3–12.
Subscribe to Syndicate