Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Динеков, Петър  [Clear All Filters]
Book Chapter
Иванова-Константинова, К., 1971. Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. In П. Динеков, ed. Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му. БАН, pp. 341–365.
Икономова, Ж., 1995. Йоан Екзарх. In П. Динеков, ed. Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 186–190.
Минчева, А., 1995. Калки в старобългарски език. In П. Динеков, ed. Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 209–212.
Journal Article
Динеков, П., 1970. In memoriam. Септември, (2), pp.245-252.
Динеков, П., 1991. Между две култури. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), pp.6–12.
Subscribe to Syndicate