Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Динеков, Петър  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Динеков, П., 1991. Между две култури. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), pp.6–12.
Динеков, П. ed., 1995. Кирило-Методиевска енциклопедия, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Динеков, П. ed., 1985. Кирило-Методиевска енциклопедия, София: Академично издателство "Марин Дринов".
Динеков, П., 1969. Възрожденски страници. Антология, София: Български писател.
Динеков, П., 1970. In memoriam. Септември, (2), pp.245-252.
Subscribe to Syndicate