Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Гюрова, Светла  [Clear All Filters]
1969
Гюрова, С., 1969. Възрожденски пътеписи, София: Български писател.
Съдържа откъси от пътеписи на Н. Бозвели, К. Фотинов, Н. Геров, Й. К. Джинот, Ив. Богоров, Л. Каравелов, Т. Икономов, Н. Живков, Ил. Блъсков, К. Петров, Ст. Панаретов, Ст. Бобчев и М. Дринов и речник на непознатите думи от Ал. Кюркчиев
Subscribe to Syndicate