Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Бърлиева, Славия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бърлиева, С., 2002. За Светлина Николова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(4), pp.89–95.
Бърлиева, С., 2000. Московският препис на Дюканжовия списък. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(3), pp.50–65.
Бърлиева, С., 1993. Осемдесетгодишният юбилей на боландиста Пол Девос. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.118–120.
Бърлиева, С., 1992. Семинар по история на православното богослужение. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.118–119.
Subscribe to Syndicate