Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Янакиев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Котова, Н. & Янакиев, М., 1978. Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.3–15.
П
Котова, Н. & Янакиев, М., 1991. По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.11–12.
Р
Янакиев, М., 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), pp.79–81.
С
Янакиев, М., 1997. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.144–146.
Subscribe to Syndicate