Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Янакиев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Я
Янакиев, М., 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), pp.79–81.
Янакиев, М., 1997. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.144–146.
Subscribe to Syndicate