Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Шверчек  [Clear All Filters]
Journal Article
Шверчек, Л., 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.7–15.
Шверчек, Л., 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.7–15.
Лашкова, Л. & Куева-Шверчек, Л., 1976. За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.139–148.
Лашкова, Л. & Шверчек, Л., 1979. Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), pp.39–44.
Шверчек, Л., 1978. Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.94–95.
Куев, К. & Шверчек, Л., 1991. Проф. Йежи Русек – виден славист и българист. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.115–116.
Subscribe to Syndicate