Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Шаур  [Clear All Filters]
Journal Article
Шаур, В., 1988. За произхода на старобългарската дума боляринъ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(1), pp.115–121.
Шаур, В., 1988. За произхода на старобългарската дума болꙗринъ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(1), pp.115–121.
Шаур, В., 1990. Франтишек Копечни (1909–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.119–120.
Шаур, В., 1990. Франтишек Копечни (1909–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.119–120.
Subscribe to Syndicate