Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Шатковски  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Балтова, Ю. & Шатковски, Я., 1993. Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), pp.5–12.
Шатковски, Я., 1997. Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.13–28.
Subscribe to Syndicate