Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Ченева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Ченева, В., 1992. Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.13–20.
Ченева, В., 1983. Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.15–19.
О
Ченева, В., 1989. Об одном типе предложений обусловленности в русском языке и их болгарских функциональных соответствиях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.5–10.
Subscribe to Syndicate