Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Цихун  [Clear All Filters]
1980
Цихун, Г., 1980. За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.11–17.
Subscribe to Syndicate