Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Хунг  [Clear All Filters]
1995
Хунг, Б.Манх, 1995. Означаване на говорещия в речевия акт (съпоставителен анализ между българския и виетнамския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(2), pp.32–40.
Subscribe to Syndicate