Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Христофорова  [Clear All Filters]
Journal Article
Христофорова, А., 1999. Журналистическата фразеология в сърбохърватския и в българския език, семантични и функционални аспекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(1), pp.12–25.
Subscribe to Syndicate