Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Флорин  [Clear All Filters]
1978
Влахов, С. & Флорин, С., 1978. Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.56–61.
1981
Флорин, С., 1981. Дължината на думата в английския, немския, руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.12–30.
Subscribe to Syndicate