Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Флорин  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Влахов, С. & Флорин, С., 1978. Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.56–61.
Д
Флорин, С., 1981. Дължината на думата в английския, немския, руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.12–30.
Subscribe to Syndicate