Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Ухлиржова  [Clear All Filters]
Journal Article
Ухлиржова, Л., 1992. Българското един като експонент на неопределена референтност (в съпоставка с руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), pp.5–15.
Ухлиржова, Л., 1990. За анафората в българския език в сравнение с чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.278–285.
Subscribe to Syndicate