Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Трифонова  [Clear All Filters]
1989
Трифонова, Й. et al., 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.113–128.
1988
Трифонова, Й., 1988. Чешки влияния в българската музикална терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), pp.15–22.
Subscribe to Syndicate