Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Трифонова  [Clear All Filters]
Journal Article
Трифонова, Й., 1988. Чешки влияния в българската музикална терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), pp.15–22.
Трифонова, Й. et al., 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.113–128.
Джонова, М. et al., 2014. Поздравите в устната реч . Българска реч, 20(1), pp.22-28.
Subscribe to Syndicate