Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Трифонова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Трифонова, Й. et al., 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.113–128.
Трифонова, Й., 1988. Чешки влияния в българската музикална терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), pp.15–22.
Subscribe to Syndicate