Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Тодоров  [Clear All Filters]
1978
Тодоров, Илия ред., Радевски, Христо В. съст.
1979
Тодоров, П., 1979. Събрани съчинения, София: Български писател.
1983
Тодоров, В., 1983. Двадесетият летен ceминap по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.123–124.
1984
Тодоров, В., 1984. Двадесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), p.124.
1993
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
2002
Анастасов, В. et al., 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Subscribe to Syndicate