Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Тодоров  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Анастасов, В. et al., 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Андрейчин, Л. et al., 2006. Български тълковен речник 4th ed. Д. Попов, ed., София: Наука и изкуство.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Д
Тодоров, В., 1984. Двадесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), p.124.
Тодоров, В., 1983. Двадесетият летен ceминap по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.123–124.
И
Тодоров, Илия ред., Радевски, Христо В. съст.
Subscribe to Syndicate