Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Ташевска  [Clear All Filters]
1990
Ташевска, С., 1990. За функционалните еквиваленти на английското сегашно перфектно време в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), pp.19–27.
Захариева, М. & Ташевска, С., 1990. Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.115–117.
Subscribe to Syndicate