Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Стоянов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стоянов, К., 1999. Обществените промени (1989-1996) и вестникарският език, София: Международно социолингвистическо дружество.
Стоянов, Р., 2011. Поради что. Българска реч, 17(3), p.5.
Стоянов, Ж., 1993. Идеите за историята : ХХ век, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Стоянов, Р., 2011. Природа и околна среда. Българска реч, 17(3), pp.66-67.
Стоянов, М. & Кодов, Х., 1964. Опис на славянските ръкописи в Народна библиотека „Кирил и Методий”, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Стоянов, И.А., 1981. Българските говори на територията на Съветския съюз. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.237–247.
Резюме на английски език.
Стоянов, А., 1939. Неразяснени страни на тарикатството. Философски преглед, (4), pp.392-396.
Subscribe to Syndicate